5E Modeli Aşamaları Nelerdir? Teknoloji ve tasarım

5E Modeli Aşamaları Nelerdir? Teknoloji ve tasarım

0
208 views

5E Modeli Aşamaları Nelerdir? Teknoloji ve tasarım

  1. Dikkat çekme-giriş (Engage-Enter)
  2. Keşfetme (Explore)
  3. Açıklama (Explain)
  4. Derinleştirme (Elaborate)
  5. Değerlendirme (Evaluate)

 

1. Dikkat çekme-giriş (Engage-Enter)

Bu bölümde öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgileri ortaya çıkarılmaya çalışılır. Öğretmen sorularla öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarabilir. Konuyla ilgili öğrencilerin merakını uyandıracak çeşitli materyaller sınıfta sergilenir.Öğrencilere, merak uyandırıcı, onların dikkatini çekici çeşitli sorular sorulur. Bu sorularda önemli olan doğru cevabı bulmak değil, farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.Buradaki amaç, Öğrencilerin
ön bilgilerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır. Bu basamaktaki etkinlikler öğrencilerin geçmişte öğrendikleri ile şuan ki öğrenecekleri arasında bağ kurmalıdır. Ayrıca öğrencinin dikkatini çekmek için ilginç durumlar veya zıt kavramlar kullanılarak bu basamağın etkisi arttırılabilir.

Bu aşama ön öğrenmelerin değerlendirilmesi, merak uyandırılması, hazırbulunuşluğun ortaya çıkartılması gibi etkinlikleri kapsamaktadır. öğretmen kavramları, ilkeleri kesinlikle hazır olarak vermez. sorduğu sorularla öğrencilere hatırlatmaya çalışır.

5e modeli giriş bölümünde kısaca ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir.

2. Keşfetme

Öğrencilerin dikkatleri çekilip gerekli motivasyon sağlandıktan sonra bu aşamada öğrenciler etkinliklerle yeni fikirler keşfetmek için birbirleriyle çalışırlar. Bu bölüm öğrencinin en aktif olduğu aşamadır. Öğrenciler konu ile ilgili hipotezler kurarlar. Öğrenciler, konu ile ilgili kurdukları hipotezler doğrultusunda düzenlemeler ve plânlar yaparlar. Kaynak ve materyal araştırması yapıp yeni modeller oluştururlar. Öğretmen aktiviteyi başlatır ama devam ettirenler öğrencilerdir.

Bu bölüm sürenin en fazla ayrıldığı aşamadır. Öğretmen ve öğrenciler, bu aşamadaki süreyi çok iyi plânlamalı ve değerlendirmelidir. Öğrenciler bu aşamada genellikle grup çalışması yaparak işbirlikçi öğrenme içinde olurlar.

Öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı bilgisayar, kütüphane veya laboratuvar ortamında sorunu çözmek veya olayı açıklamak için düşünceler üretirler. Üretilen fikirler, öğretmenle birlikte değerlendirilerek olayı çözümlemek için beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür.

Bu bölümde uygulama, analiz ve sentez düzeyinde üst düzey bilişsel beceriler kullanılır. Bu bölüm olasılıkların düşünüldüğü, hipotezlerin denendiği, deneylerin yapıldığı ve bulguların elde edilerek tartışıldığı aşamadır. 

Keşfetme Etkinliklerinin Amacı : Öğretmenlerin ve öğrencilerin sonradan kullanabilecekleri kavram ,süreç ve becerileri ortaya koyma ve tanımlama pratiklerini geliştirmedir.

3. Açıklama

Bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır.
5e modeli açıklama bölümünde, Öğrenci problemin nasıl çözüldüğünü, problemi nasıl formüle ettiğini, problemin çözüm yollarının neler olduğunu ve nasıl transfer ettiğini ortaya koyar. Öğrenci bunu tek başına gerçekleştiremeyebilir. Bu yüzden öğretmen ipuçları verir.
öğrencilere ulaştıkları yargıları hakkında sorular sorulur, sınıfta tartışma yürütülür, daha fazla soru üretilir ve yeni tanımlar araştırılır. Öğretmen öğrencilerin tanımlarına geribildirim sunar, alternatif tanımlarda , açıklamalarda bulunur , sorular sorar ve değerlendirir.
Bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır. Bu nedenle de bu aşama modelin en öğretmen merkezli evresidir

4. Derinleştirme

Öğrenciler kazandıkları bilgi ve problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uyarlarlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu bölümde öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri geliştirilir, öğrencilerin yeni deneyimlerle daha derinlemesine ve geniş anlama yeteneği geliştirilir.Öğrenci yeni bir problem durumuyla karşılaştırılır. Bu problem çözülürken kavramlara ilişkin alt kavramlara dair yeni formüller elde eder.

Bu aşamada öğretmen, öğrencilerini öğrendikleri kavramları ve kazandıkları becerilerini genişletmeleri veya bunları yeni durumlara, günlük hayatımızda ki durumlara uygulamaları için teşvik eder ve farklı açıklamaları, tanımları öğrencilere hatırlatır.
Öğrenci ise; önceki bilgilerini kullanarak tanımlarını ve becerilerini yeni fakat benzer durumlara uygular. Ve yapmış olduğu gözlemlerini kaydeder.

5. Değerlendirme

Bu aşama, öğrencinin bu sürece kadar gösterdiği performans, beceriler, kavram ve uygulamalarının değerlendirmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu aşamada, öğrencilerin eğitimsel etkinlikleri gerçekleştirme süreci tüm boyutları ile öğretmen tarafından değerlendirilir. Bu aşama, öğrencilerden anlayışlarını sergilemelerinin beklendiği; ya da düşünme tarzlarını veya davranışlarını değiştirdikleri evredir.
Değerlendirme aşaması 5E Öğrenme Döngüsü Modeli’nin en son aşamasıdır. Bütün aşamalarda değerlendirme olmasına karşın bu aşamada, öğrencilerin öğrendikleri daha resmi olarak değerlendirilir. Öğrenciler aynı zamanda kendilerinin oluşturduğu kavramlar ve sorgulamalar konusunda motive edilir.

Bu aşamada öğretmen, öğrencinin bilgi ve becerilerini değerlendirir, öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve grup becerilerini değerlendirir.
“Bu düşüncenin nedeni ne?” gibi sorular sorarak öğrencilerini değerlendirir.
Öğrenci ise; konu hakkında öğretmenin sorduğu sorulara kabul görmüş kanıtlarla cevap verir. Konu hakkında bilgisini sunar ve anladığını kanıtlar. Öğrenci bir bakıma kendini değerlendirir.

CEVAP VER