Öğretmenler Arası Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması

1
1.771 views

Öğretmenler Arası Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması

PROJENİN AMAÇLARI

Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiği kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerimizin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:

 1. Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.
 2. Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlaması.
 3. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.
 4. Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.
 5. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.
 6. Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.
 7. Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturulması.
 8. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

PROJENİN GEREKÇESİ

Eğitimin, bireyleri yaşama hazırlama süreci olmasının yanında, yaşamın kendisi olmasından hareketle eğitim ortamlarının yaşamla iç içe olmasının dikkate alınması gerekmektedir. Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi diğer bir deyişle somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan etkenlerin başında geldiğinden bu noktada öğretmenlerin, eğitim ortamını düzenlemede ve öğrencinin hizmetine sunmada önemli görevi bulunmaktadır. Bu görevi başarı ile yerine getirebilmek için, öğretmenlerin bazı kritik becerilere ve özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin başında ise öğretim ortamlarının öğrenci ihtiyacına ve gerçek hayata uygun olarak düzenlenmesi gelmektedir.

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında, bilgiye ulaşma yollarını bilen, bunları kullanabilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında, bilgiyi kullanarak çözüm yöntemlerini oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin bu özellikleri kazanmalarında, öğretmenlerin etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tasarlamalarında, öğretim teknolojileri ilkelerine uygun olarak hazırlanmış öğretim materyallerinin kullanımı önem taşımaktadır.

Öğrencilerde bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirmede kullanılan tüm araç, gereç ve kaynaklara öğretim materyali denilmektedir. (Demirel vd, 2002). Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlamakta ve öğretim programlarının başarıya ulaşması için önemli bir rol oynamaktadır.

Eğitimde materyal kullanımını bu kadar değerli kılan, öğrenme ile duyu organları arasındaki doğrusal ilişkidir. Ergin’e (1995) göre “öğrenciler, öğrenmelerini %83’ii görme, %11 i işitme, %3,5’i koklama, %1,5’i dokunma ve %1’i tatma duyularıyla, öğrenirler. Ayrıca insanlar, okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve kendi yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar”. Öğretimde öğrencinin ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, öğretim etkililiği o derece artmakta ve öğretim daha anlamlı, kalıcı ve hızlı olmaktadır. Eğitimde hitap edilen duyu organı sayısı ile öğrenme arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren daha birçok araştırma bulunmaktadır. Eğitimde materyal kullanımı ile öğrenciye konu ve kazanımlara özgü çok zengin, renkli, görsel ve işitsel mesajlar içeren bir öğretim ortamı sunulabilir.

Şimşek (1997)’ye göre, öğretim materyalleri öğrenmeyi kalıcı hale getirme, öğrencilerin ilgisini çekme, öğrenmeyi güçlendirme, anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlama, öğretimde zaman kazandırma, öğrenmede uyarıcı etki yapma, düşüncenin devamlılığını sağlama, öğretim süreçlerini güçlendirme ve etkin kılma, sözcük gelişimine katkı sağlamada önemli bir yere sahiptir.

Öğrencilerin öğrendiklerini daha fazla hatırlayabilmeleri, tam öğrenme yapabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı öğrenme durumunun geliştirilmesi ve öğrenme sürecine koşulmaları çok önem taşımaktadır. Eğitimde yıllarca çok ortamlı öğretimin temelini öğretmen ve ders kitabı İkilisi oluşturmuştur. Ancak günümüz çağdaş sınıf içi çok ortamlı öğrenme ortamının sağlanmasında görsel ve işitsel araçlar ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için daha çok duyu organına hitap eden görsel ve işitsel araçlarla oluşturulacak öğrenme ortamlarına başvurulmaktadır ve bu önemli bir ihtiyaçtır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 13. maddesinde “Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.” ifadesi yer almaktadır.

Okuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle örülü toplumlar dünyaya yön vermektedir. Çağdaş uygarlık yarışında ülkemizin geride kalmaması ve bu süreçte ilimizin de üstüne düşen rolü yerine getirebilmesi, yerel çaba ve potansiyeli harekete geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerekçeler çerçevesinde öğretim süreçlerinde de yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından “Özgün Öğretim Materyalleri Projesi” hazırlanmıştır. Yıldırım (2009)’ın yapmış olduğu bir araştırma, öğretim süreçlerinin öğrenci başarısına etkisinin %6’larda kaldığını ortaya koymaktadır. Hazırlanan bıı proje ile öğretim süreçlerinin niteliğini artırmak yoluyla öğrenci başarısında artış sağlamak amaçlanmaktadır.

PROJE YÜRÜTME ve DEĞERLENDİRME KURULLARI

Ülke genelinde okul öncesi,ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan istekli öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşecektir. Yarışma öğretmenlere yöneliktir. Öğretmenler tarafından geliştirilen materyallerin değerlendirilmesi, oluşturulan Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Proje Yürütme Kurulu

Tokat İl Mili Eğitim Müdürü (Levent YAZICI)

Tokat İlçe Milli Eğitim Müdürleri

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Materyal Değerlendirme Kurulu Alan Uzmanları

Okulöncesi,İlkokul,Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenleri

Materyal Değerlendirme Kurulu ön ve son değerlendirme kurulu şeklinde iki gruptan oluşacaktır. PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tokat İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri PROJENİN DAYANAKLARI 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

PROJE FAALİYETLERİ

 1. Öğretmenler Arası Materyal Geliştirme Yarışmasının Düzenlenmesi

Bu proje kapsamında okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere 4 kategori halinde başvuru almak suretiyle, öğretmenler arası ödüllü bir materyal geliştirme yarışması düzenlenecektir. Genel öğretim konularının yanı sıra değerler eğitimi alanında yapılan başvurular da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra tokat.meb.sov.tr adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kategorileri bazında hazırlanan materyaller değerlendirilerek, her kademeden dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

DEĞERLENDİRME:

“4.Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışmasına başvurular tokat.meb.sov.tr adresinden yapılacaktır. Sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan materyaller nihai değerlendirmeye alınacaktır. Nihai değerlendirmede materyallerin sergisi ve eşzamanlı olarak puanlaması yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler oluşturulan jüri üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Jüri puanlaması doğrultusunda en yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesi olmak üzere dört ayrı kategorideki materyallerin sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir.

ÖDÜLLER : Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kategorilerinde ilk üç dereye giren öğretmenlerimizin birincilerine 3000 TL (üçbin), İkincilerine 2000 TL(ikibin), üçüncülere 1000 TL (bin)

Not 1: Öğretmenlerimiz materyallerini bireysel hazırlayabilecekleri gibi takım/grup halinde hazırlayabilirler. Ancak ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine 1 ödül alacaklardır. Başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.

Not 2:Daha önce herhangi bir ulusal yarışmada ödül alan materyaller ile başvuruda bulunulamaz. Bu durumda olan başvurular tespit edildikleri takdirde bulundukları aşamaya bakılmaksızın eleneceklerdir.

Not 3: En çok sayıda materyal ile başvuruda bulunan materyal sahibine jüri özel ödülü verilecektir.

Jüri Özel Ödülü: 1 gün Almus Tufantepe RY Butik Otel

1 gün Tokat Merkez Öğretmen evi olmak üzere 2 günlük Tokat Tatili

Not 4:Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı özel ve kamu kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir.

PROJE SORUMLULUK DAĞILIMI

Proje sürecinde katılımcı grup ve kurulların sorumluluk dağılımı şu şekilde öngörülmektedir:

İl Proje Yürütme Kurulu

İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Kurulu projenin tüm uygulama adımlarının ilgililer tarafından yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Buna göre kurul tarafından şunlar yürütülecektir;

 1. Ulusal ölçekte yarışmanın duyurusu ve yarışmaya katılım ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
 2. İller ve ilçeler ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması.
 3. Proje ile ilgili tüm planlama ve duyuruların yapılması.
 4. Materyal Değerlendirme Kurulu

Alan uzmanı öğretim üyeleri ve öğretmenlerden oluşacak olan kurul ön elemeden geçen materyalleri belirlenen ölçütlere göre değerlendirecek ve değerlendirme sonuçlarını proje yürütme kuruluna iletecektir.,

PROJE FAALİYET TAKVİMİ

FAALİYETLER TARİHLER
1 Projenin onayı ve duyuru süreci 18.01.2018
2 Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci/Hazırlanan materyallerin tokat.meb.gov.tr adresinden materyal başvuru formunun doldurulması. 29.01.2018-13.04.2018
3 Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin ön değerlendirmelerinin yapılması. 16.04.2018-24.04.2018
4 Ön değerlendirmeyi geçerek nihai değerlendirmeye kalan materyallerin duyurusunun yapılması 26.04.2018
5 Nihai değerlendirmeye kalan materyallerin sergisi, sunumu, puanlaması ve dereceye giren materyallerin sahiplerine ödül ve belgelerinin verilmesi 07.05.2018

 

NOT: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Ek 1: MATERYAL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ *

Materyalin Adı/Başlığı                       :

Sınıf/Düzey                                         :

Ders/Konu Alanı                                 :

Materyali Geliştiren Kişi/Kişiler :…………………………………………………………..

Maliyet                                                :

Materyalin Özellikleri                         :

Madde No Ölçütler
PuanDeğeri VerilenPuan
1 Özgünlük
2 Ergonomi (kullanışlılık)
3 Öğrenci katılımı ile hazırlanmış oluşu
4 İlgili dersin\derslerin öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk
5 Ekonomiklik
6 Atıl malzemelerden yararlanma
7 İlgi ve dikkat çekicilik
S Daha çok duyu organına hitap edebilirlik
9 Basit, sade ve anlaşılabilirlik
10 Gerçek hayatla tutarlılık
11 Geliştirilebilirlik ve güncellenebilirlilik
12 Etkililik
13 Öğrenci seviyesine uygunluk
14 Öğrencilerin erişimine ve kullanımına açıklık
15 Dayanıklılık
16 Araştırma ve uygulama olanağı sağlama.
17 Kurma\uygulama\çalıştırma\kullanım\taşıma kolaylığı
18 Materyal üzerinden ders\konu işleme.
19 Birden çok derse\konuya\kazamma uyma.
20 Güvenlik

 

1 YORUM

CEVAP VER