Patent yazımı için gerekli dokümanlar [Pdf]

0
1.095 views

PATENT YAZIM AŞAMALARI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

•BULUŞ
•PATENT
•PATENT BAŞVURUSU
•BAŞVURU DOSYASININ UNSURLARI
•TARİFNAME ve İSTEM YAZIMI
•UYGULAMA ÇALIŞMASI

PATENTİN KORUNMASI

Patent için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl, faydalı model için 10 yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
A. Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu
amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
B. Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
C. Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin  kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
Ç.   Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.

Patent / Faydalı Model
Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.
Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder.

İstemler
İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin
belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması
istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler
korunamaz.

Tarifname
Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden) ve
ayrıntılı olmalıdır.

Tekniğin bilinen durumu
Buluşun araştırılması, incelenmesi ve anlaşılması için, yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi, herhangi bir koruma kapsamında olmayan, ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler
Bir önceki bölümde anlatılan buluşun, tekniğin bilinen durumundaki (mevcut) teknoloji ya da ürünlere göre getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

TÜM DOKÜMANLAR

Uygulamalı Patent yazma sunumu

Patent faydalı model sunumu

Patent başvurusu nasıl hazırlanır

 

CEVAP VER