Şanlıurfa bilim şenliği ve yarışma duyurusu

1
1.822 views

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN TÜBİTAK 4007 PROJESİ KAPSAMINDA BİLİM ŞENLİĞİ STEM MATERYALLERİ İLE PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin STEM yaklaşımına uygun olarak Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik
dallarında yeteneklerini perçinlemek, ilgi uyandırmak, STEM materyalleri ile özgün ürünler
tasarlamalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenecektir.
Amaçlarımız arasında öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmelerini
sağlamak, 21. yy becerilerini geliştirmek, gelişen teknoloji ile icat yapabilen, üretebilen, var
olan sorunlara çözüm geliştirebilen yetenekli öğrencilere ulaşmak, öğrencilere bilimsel süreç
basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak ve ülke genelinde bilimsel amaçlı proje
ve yarışmalara olan ilgiyi artırmak, STEM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak
vardır.
BAŞVURU KOŞULLARI
 Yarışmaya ülke genelindeki Devlet Okulları, Özel Okullar ve Bilim Sanat
Merkezlerinde Ortaokul/Lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile ülke genelindeki
üniversite öğrencileri katılabilir.
 Yarışmaya öğrenciler en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 Her projede bir öğrenci görev alabilir.
 Bir projede bir danışman öğretmen olacaktır ve projelerde danışman öğretmen olması
zorunludur. Üniversite öğrencileri için danışman gerekmemektedir.
 Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilirler.
 Yarışmaya online başvuru formu doldurularak başvurulacaktır. Proje başvuruları için
www.sanliurfabilimsenligi.org adresinden 11 Eylül – 7 Ekim 2017 tarihleri arasında
öğrenci ve danışman öğretmeni tarafından online başvuru formu doldurulur ve
onaylanır. Online başvuruda proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Son başvuru
tarihinin mesai bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Proje raporu *.pdf formatında sisteme yüklenecektir.
 Yarışma günü yapılacak olan sergiye proje sahibi öğrencilerin ve danışman
öğretmenlerin katılması zorunludur.
 Proje çalışmaları özgün ve özgün olmayan içerik bakımından bazı koşulları
sağlamalıdır. Bu koşullar ödül kriterlerinde belirtilmiştir.
 Başka bir yarışmada ödül almış projeler geçerli sayılmayacaktır.
 İl dışından katılacak öğretmen, öğrenci ve okul müdürü için resmi davetiye
gönderilecektir.
 Yarışma; Mühendislik Tasarım, Küresel Sorunlara Çözüm, Atık Malzemeler ile
İnovasyon dalında olmak üzere 3 alandan proje hazırlanabilir.
 Yarışma formu kategori şartlarına göre doldurulmalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 STEM Materyalleri ile Proje Yarışması, proje şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde, alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri
üyeleri tarafından proje değerlendirmede kullanılan ölçütlere göre bilimsel olarak
yapılacaktır.
 Gönderilen projeler jüri tarafından değerlendirilecek sergilenmeye uygun görülen
projeler www.sanliurfabilimsenligi.org‘da ilan edilecektir.
 Finalde Türkiye’den geçmeye hak kazanan 50 proje Şanlıurfa’da sergilenecektir.
 İl dışından projesi sergilenecek olan ortaokul ve lise öğrencilerinin, ulaşım ve
konaklamaları okulları tarafından karşılanacaktır. Danışman öğretmenlerin ise yolluk
ve yevmiyeleri kurumlarınca karşılanacaktır. (Final sergisine katılmaya hak kazanan
okullara valilik ve bakanlık olurları gönderilecektir.)
 İl dışından projesi sergilenecek olan üniversite öğrencileri bireysel katılım
sağlayacağından konaklama ve yolluk masrafları kendisi tarafından karşılanacaktır.
 Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı,
Yararlılık, Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve
Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak
değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, yarışmaya katılanların buluş, tasarım, estetik kavramını yeni bir bakışla ele alıp
almadıklarını değerlendirecektir.
Jüri genel kriterleri aşağıdaki gibidir:
Projenin;
 Var olan üretim standartları ve kanunlara uygunluğu,
 Sunum belgelerinin projenin fonksiyonlarını tam anlamıyla açıklayabilmesi,
 Üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu,
 Biçiminin farklı ve ilgi çekici olması,
 Benzerleri arasında farklılık göstermesi,
 Seçilen malzemenin uygunluğu,
 Amacı ile ilgili fayda veya faydalar sağlaması,
 Çevreye duyarlı olması,
 Teorik olarak geçerli olması

PROJE ÖZELLİKLERİ
Tasarım üç soruya cevap verecek şekilde hazırlanacak.
 Tasarımınız ne yapıyor?
 Tasarımınız bunu nasıl yapıyor?
 Tasarımınızın öncekilerden farkı ne?
Tasarımın Görüntüsü
 Projenizi üç farklı açıdan (ön, arka, yan profil) çiziniz.
 Projenizin genel görüntüsünü çiziniz.
 Prototip Modelinizi tamamlayarak fotoğraflarını çekiniz.
Raporunuz ana hatları ile şunları içermelidir:
 PROJE ADI: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
 KONSEPT: Düşüncenizin açıklanması ve çizim ile örneklendirilmesi.
 HEDEF KİTLE: Tasarımınız için hedef olarak aldığınız tüketici kitlesinin belirlenmesi.
 İŞLEVSELLİK: Tasarımınızın neler yapabileceğinin açıklanması.
 YARARLILIK: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması. Maddi
kriterlerin belirtilmesi.
 PRATİKLİK: Tasarımınızın yaşama ne gibi bir pratik öneri sunduğunun açıklanması.
 AÇIKLAMA; Yarışılacak kategorilerde belirtilen özel kriterlerin ayrıntılı olarak
açıklanması. Gerekiyorsa grafik, resim vb. eklenmesi.
Prototip Model
Modellere ve prototiplere ürün geliştirme sırasında ihtiyaç duyulur. Modeller tasarım
çalışmalarında gelinen noktayı gözleme adına oldukça kullanışlıdır. Tasarıma ait deneme ve
testlerin yapımı aşamasında her zaman en iyi yöntem tasarımın birebir numunesine sahip
olmaktır.
 Modeller, tasarımı en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri kullanılarak
yapılırlar.
 Prototip modeller tasarıyı en iyi şekilde ifade etmelidir.
 Prototip, ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekânda
sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
 Modellerde tavsiye edilen büyüklük 60×60 cm taban alanıdır.
 60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak tasarım önerilerinde modeller
uygun ölçekte hazırlanmalıdır.

PROJE TİPLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Mühendislik Tasarım Ödülü;
 Daha önce tasarlanmış ürünlerden farklı olmalı.
 İşlev, tasarım ve fikir açısından özgün olmalı
 İşlevi benzerlerine göre daha kullanışlı olmalı
 STEM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmalı
 21. yy becerilerini taşımalı
 Gerçeğe uygulanabilir bir tasarım olması

Küresel Sorunlara Çözüm Ödülü;
 Yeni bir tasarım olmalı ya da tasarlanan ürün özgün bir alana çözüm üretiyor olmalı
 STEM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmalı
 21. yy becerilerini taşımalı
 Dünya üzerinde çözüm getirilememiş hala sorun olmaya devam eden bir konuya çözüm
üretmek amacıyla tasarlanmalı
 Ürettiği çözümün maliyeti tüketilen malzemeleri geçmemeli, maddi açıdan
uygulanabilir olmalı (Proje açıklamalarında kullanılacak alana gidecek maliyet ve
çözüm üreteceği alandan kazanılacak kar tablosu çıkartılıp belirtilmeli)

Atık Malzemelerle İnovasyon Ödülü
 En ucuz maliyetle tasarlanmalı (Kullanılan malzemelerin maliyet tablosu proje
açıklamalarında belirtilmeli)
 21. yy becerilerini taşımalı
 STEM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmalı
 En az bir mühendislik becerisi içermeli
 Özgün olmalı

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri 11 Eylül 2017 – 07 Ekim 2017
Finalistlerin Açıklanması 10 Ekim 2017
Sergi Tarihi 19-21 Ekim 2017
Ödül Töreni 21 Ekim 2017

ÖDÜLLER

ÖDÜL (ORTAOKUL) 1. 2. 3. Danışman
Mühendislik Tasarım TAM
ALTIN YARIM ALTIN ÇEYREK
ALTIN
DANIŞMAN
ÖĞRETMENLER
DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİSİYLE AYNI
ÖDÜLÜ ALACAKTIR.
Küresel Soruna Çözüm
TAM
ALTIN YARIM ALTIN ÇEYREK
ALTIN
Atık Malzemeler ile
İnovasyon
TAM
ALTIN YARIM ALTIN ÇEYREK
ALTIN
ÖDÜL (LİSE) 1. 2. 3. Danışman
Mühendislik Tasarım 2 ADET
TAM ALTIN
TAM
ALTIN
YARIM
ALTIN
DANIŞMAN
ÖĞRETMENLER
DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİSİYLE AYNI
ÖDÜLÜ ALACAKTIR.
Küresel Soruna Çözüm
2 ADET
TAM ALTIN
TAM
ALTIN
YARIM
ALTIN
Atık Malzemeler ile İnovasyon
2 ADET
TAM ALTIN
TAM
ALTIN
YARIM
ALTIN
ÖDÜL (ÜNİVERSİTE) 1. 2. 3.
Mühendislik Tasarım 2500 TL 1500 TL 1000 TL
Küresel Soruna Çözüm 2500 TL 1500 TL 1000 TL
Atık Malzemeler ile İnovasyon 2500 TL 1500 TL 1000 TL

 Finale kalan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.
 Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül
kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.
 Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekretaryasından temin edilebilir.
 Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul
etmiş olurlar.
 Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER
 Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak
model yapımına önem veriniz.
 Ürün tasarımı yapan web sitelerini inceleyiniz.
 Tasarım eğitimi veren kurumların web sitelerini inceleyiniz.
 Projenizle ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayınız.
 Endüstri ürünlerin sunuşlarında görsel araçlar etkili olmaktadır. Projenizi iyi bir şekilde
anlatan paftalar hazırlayabilirsiniz. Paftalar tasarımınızın ön görünüş, yan görünüş üst
görünüş ve perspektif çizimleri kapsayan ve hangi kavramdan yola çıkarak tasarımı
tamamladığınızı anlatan sunum kâğıtlarıdır. Önemli sunumlar için 50×70 ve 70×100 cm
gibi ölçüler kullanılabilirsiniz.
 Projeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. (Yeni olmayan
projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

1 YORUM

CEVAP VER