Teknoloji ve Tasarım Dersi Raporu (Talep ve Çözüm Önerileri)

0
1.438 views

TEKNOLOJİ VE  TASARIM ÖĞRETMENLERİNİN TALEBİ  VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

#YarınıTasarlayanNesiller

#ÜlkenİçinÜretÇocuk

#BaşımızaİcatÇıkarÇocuk

#TeknolojiveTasarım5678eŞart

TEKNOLOJİ VE TASARIM

Üretiyorum O Halde Varım!

 

 1. Dünya da Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Dünyada birçok ülke; “ teknoloji, tasarım, endüstriyel sanat” gibi kavramları, çağı yakalamak veya çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla öğretim programları ve eğitim sistemleri ile takip etmektedirler. Ülkemizde “Teknoloji ve Tasarım” dersinin yabacı ülkelerde en benzer karşılığı “Desing and Technology” kısaca ve daha çok bilinen adı ile “D&T”dir. Ancak bazı ülkelerde farklı isimler mevcuttur.( İsviçre:Textiles und Technisches Gestalten, Tekstil ve Teknik Tasarımlar)

 

Dünyada bu dersler; ülkemizde olduğu gibi 12-13-14 yaşlarında değil; daha erken yaşlarda birinci seviye(kur), ilerleyen yaşlarda ikinci seviye(kur) olarak uygulanmaktadır. Atölye veya workshop düzeni ile dersler işlenmektedir. Sınıf mevcutları 15’i geçmemektedir. Yıl sonu sergilerden ziyade yarışmalar yapılmaktadır. Bu dersleri verecek öğretmenlerin birden fazla sertifika sahibi olması şartı aranmaktadır. Özellikle Batı Avrupada öğretmenlerden aranan şart; hayal gücü zengin ve öğrenci ile iletişimi üst düzey olma şartıdır. Ancak; her şey öğretmende bitmemektedir. Yine Batı Avrupada; etkinlikler ve ödevler öğrenci ve ailesini kapsar. Okulda tasarlanan ürünler veya fikirler aile ve öğrencinin doğrudan katılımı ile yapılır. Aile tasarıma katılamaz, uygulamaya katılır.

 

Ayrıca; öğrenciler mutlaka ahşap, metal, plastik, kumaş, seramik ve akıllı malzemeleri öğrenir, bu malzemelerin tüm unsurlarını dener, kullanır. Malzemelere bağlı tasarımlar yapılırken bilgisayar destekli çizimler kullanılır. Bir çok tasarım programını ve 3B yazıcıların kullanımı temelden öğrenir.

 

 1. Günümüz İş Eğitimi Dersinden – Teknoloji ve Tasarım Dersine Geçiş

 

İş Eğitimi ders öğretim programı 1991-1992 öğretim yılında  ilköğretim okulunun 4. ve 5. sınıflarında haftada 4; 6, 7 ve 8. sınıflarında ise haftada 6 saat olmak   üzere   uygulamaya   konulmuştur.   Ancak,   1994’te   ilköğretim   ikinci kademede bu derse ayrılan 6 saatlik süre, okulların donanım ve alanda yetişmiş öğretmen yetersizlikleri öne sürülerek, haftada 3 saate, 1997’de ise 2 saate düşürülmüş, 1998’de yeniden 3 saate yükseltilmiş, ancak bir süre sonra yeniden 2   saate   indirilmiştir.

 

 1. Türkiye’de Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

 

Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi 2006 yılında İş eğitimi dersi yerine müfredata eklenmiş 6,7,8 ci sınıflarda haftalık 2 saat zorunlu ders olarak yerini almıştır. 2012 yılında 6 cı sınıf müfredatından kaldırılıp 7 ve 8 ci sınıflarda 2 saat zorunlu ders olarak haftalık ders çizelgesinde bulunmaktadır. 2017 yılında dersin kazanımları ve içeriği tamamen değiştirilmiştir. 21. yüzyıl gereksinimleri gereği İnovasyon eğitimi ağırlıklı konular eklenmiştir.

Dersin konuları arasında İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler, Engelsiz Hayat Teknolojileri, Mühendislik ve Tasarım konularının yanında 3B tasarım, Robotik Tasarım uygulamaları ders içeriğinde bulunmaktadır. Yenilenen içerik ile öğrencilerin farklı öz becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersi görüldüğü gibi çok zengin bir içeriğe sahiptir, bu içeriğinin öğrencilerimize verimli bir şeklide aktarabilmesi için Teknoloji ve Tasarım dersine verilen önem daha da arttırılmalıdır. Son dönemde ülkemizdeki Patent başvuru sayısında %80 artış olması bu dersin müfredatta olmasının etkilerinden biridir.

 

Gelişmiş bir sanayi sahip ülkelerde Teknoloji ve Tasarım derslerinin müfredata alınma kararı, iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde istihdam edilebilirliğini artırma amacıyla gerçekleştirilmiş ve bu durum da öğrencileri teşvik etmiştir. Gelişmiş ülkelerde Teknoloji ve Tasarım eğitimi ilkokul, ortaokul ve liselerde veriliyor. Sivil toplum kuruluşları desteğiyle birçok çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi içeriği ile dünyada bazı ülkelerin içerikleri bazı konularda benzemektedir. (Örn, ulaşım teknolojileri, inovasyon, özgün ürünüm) Ancak en büyük sorunumuz; atölye ve materyal yetersizlikleridir.

 

 1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Sorunları

 

 • 2012 yılında Alan Değişikli ve Eş Durumu Zorunluluğu ile yaklaşık 2750 kişinin bu Alana geçmesi
 • 4+4+4 sistemi ile dersin sınıflardan kaldırılması,
 • Okulların birçoğunda atölyeler ve işlikler olmaması,
 • Güncellenen müfredata öğretmenlerin hazırlıksız olması,
 • Norm sorunu ve İl Dışı Tayinlerde normların bazı illerde hemen hemen hiç yer olmaması sebebiyle tayin zorluğu,
 • Seçmeli Dersler için Talim Terbiye Kurulu’nda yer alan listede olmaması,
 1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Talep ve Çözüm Önerileri

 

 • Ülkemizde yerli ve milli üretim anlayışını benimsemiş bir neslin yetiştirilmesi ve bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’IN defalarca dile getirmiş olduğu inovasyon konusu kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar bize bir kez daha göstermiştir ki yerli ve milli üretim için yapılan yatırıma büyük bir ihtiyaç vardır. Bu yüzden inovasyon eğit imi temeli olarak tüm dünyada kabul edilen teknoloji ve tasarım dersinin ilkokuldan başlanarak her kademede verilmesi gerekmekte ve çocuklarımıza inovasyon bilinçi aşılanmalıdır.

 

 • Programın etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için atölyelerin fiziksel koşulları (yer, depolama alanları, malzeme dolapları, genişlik, oturma düzeni, öğrenci sayıları vb.açısından) ve teknik donanımı (internet bağlantılı bilgisayar ile projektör) öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınarak düzenlenmelidir.

 

 • Öğretmenlerin hizmet  içi  eğitim   etkinlikleri  yoluyla   Teknoloji  ve Tasarım öğretim programını doğru şekilde anlamaları, incelemeleri, öğrencilerinin ve çevrenin koşullarına göre uyarlamalar yapabilmeleri için program geliştirme bilgi ve becerilerine ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. Bu nedenle Teknoloji ve Tasarım dersinin öğretmenlerinin program geliştirme bilgi ve becerisi ile donanmış olarak yetişmeleri sağlanmalıdır.
 • Türkiye’de uygulanan Teknoloji ve Tasarım öğretim programı ile gelişmiş ülkelerde uygulanan programlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı eğitim anlayışıyla araştırılabilir.

 

 • Öğretmen ve öğrencilerin tamamı ders için atölyeye ihtiyaç olduğunu belirtilmektedir. Atölye sayısının az olmasının dersin sınıflarda yapılmasına, yeterince geniş olmaması gereken düzenin sağlamamasına, atölyelerin okulların bodrum katları ya da okul binası dışında düzenlenmesi ise ısınma ve kullanımda aksaklıklara neden olduğunu belirtilmektedir. Öğrenme ortamına ilişkin en önemli sorunun depolama ve malzeme dolabı eksikliği olduğunu, atölyelerde depolama alanının bulunmamasının öğrencilerin yılsonuna kadar üzerinde çalışacakları ve sergileyecekleri ürünlerin bozulmasına sebep olduğunu belirtmektedirler.

 

 • Teknoloji ve Tasarım dersi çok yönlü kazanım içeren bir ders iken, ortaokul 7 ve 8 ci sınıf kademlerinde ile sınırlı olmamalıdır. Talebimiz ilkokul 1,2,3,4 birinci kademe, 5,6,7,8 ci sınıflar ikinci kademe olarak haftalık ders çizelgesinde bulunmasıdır.  Dünya da  birçok ülkede 1-8 sınıflar arasında zorunlu ders ve donanımlı atölyeler sahip iken ülkemizde üretici ve tasarlayan nesiller için bu zorunluluğa acil ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca seçmeli dersi olmayışı bu dersi talep eden öğrencilerimiz için hak kaybına sebep olmaktadır. Dersin 5 ve 6 ‘cı sınıflarda seçimlik ders olarak bulunmasını talep ediyoruz.

 

 • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir,25 i gecen sınıflar ikiye bölünerek işlenir ,dersin gereği bireyselleştirilmiş eğitim yapılabilmesi için 2 ders saati 25 öğrenci için yeterli değildir. Bu sayı 20 yi geçmeyecek şekilde güncellenmedir. Bilgisayar destekli tasarım ünitesi için lisanslı tasarım programları ve 3B yazıcılar olması bu dersin gerekliliğidir. Bakanlığımızca bu eksikliklerin giderileceğe inancımız sonsuzdur. Ayrıca müfredatın 2017 yılında değişmesinden dolayı Bakanlığımızdan tüm Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için geniş bir hizmetiçi eğitim talep ediyoruz.

 

 • Teknoloji ve Tasarım atama branşına kaynaklık eden Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri için YÖK ile işbirliğine gidip, üniversitede görevli akademisyen ve öğrencilere tanıtıcı afişler ve broşürler ile bu bölüme kaynaklık ettiklerini tanıtılması gerekmektedir. Branşa kaynaklık eden fakültelerin kapanması dolayısıyla bu bölümlerin bu branşa atandıklarını pek bilmektedirler.

 

 

 • Öğrencilerin ürettikleri projelerin daha işlevsel hale gelmesi için ulusal bir veri tabanı sistemi kurularak öğrencilerin projelerin sisteme kaydedilmesi olumlu olacaktır. Bu konuda Türk Patent Enstitüsü ile iş birliğine gidip, E-Okul sistemi üzerinden bir bölüm oluşturulabilir.

 

 • Kapsamlı bir alan değişikliği ile kendini verimsiz hisseden öğretmenlerimize değişiklik hakkı tanıyıp geçmeleri de sağlanmalıdır.

 

 • Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi ileri aşamaya geçip, Ulusal Sergi haline gelip her yıl belirlenen şehirlerde hazırlık yapılarak Türk Patent Enstitüsü- M.E.B Protokolü ile destek sağlanmalıdır.

 

 • #BaşımızaİcatÇıkarÇocuk diyerek bu dersin kalıcı sloganı olmasını Üreten öğrencilere teşvik edici uygulamalar ile bu öğrencilerin ufkunu genişletmek ve isteklerini artırmak için geç kalmamalıyız.

 

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Ezber eğitim yerine kendinin merkezde olduğu üreten insanları yetiştirmek temel hedeftir. Teknoloji ve Tasarım dersi de bunu yapmak için çalışmaktadır. Teknoloji ve Tasarım branşı ve öğretmenlerinin hak ettiği değeri görebilmesini siz yetkililerden arz ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri

 

Raporun PDF Halini İndirmek için bağlantıyı tıklayın.

TeknolojiveTasarımDersiRaporu PDF

 

 • Sene boyunca Teknoloji ve Tasarım dersimizle alakalı olarak, özellikle yenilenen 7.sınıf ve 8.sınıf müfredatıyla ilgili olarak ETKİNLİK ÖRNEKLERI- YILLIK PLAN- ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI ve dersimizle alakalı olarak hertürlü bilgi ve veri paylaşımı yapılacaktır. Ayrıca Tübitak 4006 yürütücüsü olacak zümre arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak evrak ve proje örnekleri paylaşıma açılacaktır. Arduino-STEM-Maker konu başlıklarıyla ilgili fikir alış verişi yaparak bu konularla alakalı bilgilerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Bağlantıya tıklayarak grubumuza katılabilirsiniz. https://www.facebook.com/groups/teknolojivetasarimstembilimfuari/ Şimdiden hepinize teşekkürler

CEVAP VER