Ülkeler arasında Teknoloji ve Tasarım Dersi

0
1.101 views
design technology

Ülkemizde 2006 yılından bu yana uygulanan Teknoloji ve Tasarım dersini diğer ülkelerde nasıl uygulamalar yapılıyor gelin beraber inceleyelim. 7. ve 8. sınıflarda uygulanan ders programını müfredat güncellemesiyle biraz daha iyi getirmek istesek de hep günü geçiştirme uygulamaları ile devam edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji eğitimi anaokulu düzeyinde başlamakta ve her düzeyde yerini almaktadır.  Uluslararası Teknoloji Eğitimi Birliği (ITEA) tarafından 1996 yılında yürürlüğe konulan “Tüm Amerikalılar İçin Teknoloji” projesi ile Anaokulundan 12.sınıfa kadar (K–12) 5–18 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik olarak teknoloji okuryazarlığı standartları oluşturmak, ABD’deki teknoloji eğitimini tanımlamak ve geliştirmek amaçlanmaktadır. İlkokulda teknolojinin farkında olma, düşünme öncülüğünde problem çözme ve basit uygulamalar yer almaktaortaöğretim düzeyinde çağdaş teknolojiler ile fen, dil, matematik konuları arasında bağlantı kurulmaktadır. (Dugger, 2001).

 

 

 

 

 

Hollanda Teknoloji eğitimi; teknoloji ve toplum, teknik ürünler ve sistemler ile tasarım ve üretime geçişi içeren 3 farklı yaklaşımla sunulmuştur. Belirlenen program doğal bilimler, sanat, araç gereçler kullanımı, sosyal çalışmalar, bilim ve matematikle kaynaştırılmaktadır (Rasinen, 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa Teknoloji eğitimi öğrencilere ilköğretimin ilk kademesinde sınıf öğretmenleri tarafından, orta öğretim kademesinde 4 yıl süre ile özel branş öğretmenleri tarafından verilen zorunlu bir derstir (Rasinen, 2003). Fransa’da “modern teknoloji” eğitimi, gelecek yüzyıldaki “iş”in doğası ile ilgilenme ve özellikle bilgi iletişim teknolojileri üzerine kurulmuştur. İçerikte; planlama, üretim ve değerlendirmeyle birlikte çevre ile teknoloji arasındaki ilişki önemle vurgulanmaktadır (Rasinen, 2003). 8.ve 9. sınıflar, öğrencileri yönlendirme devresidir. Bu devrede öğrencileri yönelimlerine göre teknoloji eğitiminin  genel  ve  teknik  eğitim  şeklinde  iki  alanı vardır.  Teknoloji eğitimin amacı meslek eğitimi değil, gelecekteki işlerin ve mesleklerin tanımlanması ve teknik ortamla daha iyi baş edebilmek için basit teknik uygulamaların öğrenilmesidir ( Joel,2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finlandiya

 

Teknoloji eğitiminde öne çıkan konular, dayanıklı malzemeler, gıda ve tekstil işleme ile elektronik ve otomatik kontrol konularında el becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalardır. Uygulama alanları arasında tekstil, son yıllarda yeni bir malzeme olarak teknoloji eğitimi alanında yerini almıştır (Black, 1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya Teknoloji eğitiminde el işleri ve endüstriyel üretime yönelik yaklaşımdan genel teknolojik kavramlar ve anahtar yetenekler yaklaşımına doğru bir geçiş yaşanmaktadır. (De Vries, 1994). Teknoloji eğitimi içerisinde bilgisayarlar ve diğer gelişmiş ekipman artan bir şekilde kullanılmaktadır. Teknoloji eğitiminde yüksek teknolojiler kendi başlarına bir amaç olarak görülmediğinden bu yaklaşım uygun bir anlayış olmamaktadır (Şenel ve Gençoğlu, 2003). Bunun yanında 7, 8, 9. sınıflarda öğrencilere uygulama beceri kazandırmak için üçer saat iş bilgisi dersi ve müzik, birer saat de resim ve el işi derslerine dönüşümlü olarak verilmektedir.(Sağlam, 1999).

 

 

 

 

 

 

 

Avustralya İlköğretimde teknoloji alanı, kendi içinde 1- tasarlama, yapım, değerlendirme 2- bilgi 3-materyaller- malzemeler ve 4- sistemler olmak üzere dört alt alana bölünmüştür. Ortaöğretimde ise teknoloji eğitimi programı; tarım, bilgisayar kullanma ve bilgi teknolojisi, ev ekonomisi, medya, endüstriyel sanatlar, el sanatları, tasarım ve teknoloji, gıda ve tekstil, operatörlük, enformasyon teknolojisi ve uygulamalı güç teknolojisi gibi farklı alanları içermektedir (Black, 1998; Rasinen, 2003;). Avustralya’nın programında özellikle uzun süreli öğrenmelerin önemi ve yeni becerilerin kazandırılması üzerinde durulmaktadır (Rasinen, 2003).

 

İngiltere Ulusal eğitim programı 2000 yılında yeniden düzenlenerek eğitim programı kendi içinde dört temel evreye bölünmüştür.  1. evre; 1. ve 2. sınıflar (5-7 yaş arası), 2. evre; 3. ve 6. Sınıflar  (8-11 yaş arası),  3. evre; 7. Ve 9. sınıflar (11-14 yaş arası) ve; 10. ve 11. Sınıflar (14-16 yaş arası) 4. evredir.  1. ve 2. evrede yer alan Teknoloji ve Tasarım dersi, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ile sanat ve tasarım konularından oluşmaktadır (Correard, 2001; Rasinen, 2003). İngiltere  teknoloji  eğitiminin  ana  amacı  öğrencilerin  “gerçek  yasam” durumları için yaparak daha iyi anlayacakları teorisi üzerine geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çin Teknoloji eğitimi 2001 yılından itibaren zorunlu eğitimin parçası olarak yer almış ve iş ve teknoloji eğitimi ile bilgi teknolojisi eğitimi olarak ikiye ayrılmıştır. İş ve teknoloji eğitiminin amaçları; sık kullanılan materyallerin, endüstriyel ve tarım aletlerinin geçmişten günümüze karşılaştırılması,   tanıtımı ve kullanımı, teknik dilin basit şemalarla öğretilmesi, kağıt, kil vb. basit malzemeler kullanılarak tasarım,  üretim yapılması,  çalışmaların değerlendirilmesi, proje geliştirilmesi, küçük ölçeklere ekim ve dikim işleri ya da hayvan yetiştirilmesi, günlük hayatta yer alan elektronik aletlerin kullanımının kazandırılması, ortak yaşam alanlarında günlük işleri bireylerin kendi kendilerine yapabilme becerisini geliştirme ve teknoloji eğitimi ile ilgili profesyonel mesleki tecrübeler kazandırmaktır. Çin’de iş ve teknoloji eğitimi ilk ve orta öğretimde devlet tarafından planlanır, farklı bölgelerde alınan kararlara göre okullarda uygulanır (Gu,2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsveç Teknoloji eğitimi, el becerisinin, estetik duyarlılığın ve geleneksel tasarımın kombinasyonu olan kültürel ve kişisel değerlerin korunması yaklaşımını içerir (De Vries, 1994; Black, 1998). İsveç’te teknoloji eğitimi; 1994‘te yayınlanan ulusal program çerçevesinde şekillenmiş ve amaç olarak tekniklerin özünü,   uygulamalarını,   üretimde teknoloji gerçeğini anlamayı, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamayı hedeflemiş ve  teknoloji tarihinin önemi vurgulanmıştır (Rasinen, 2003).

 

Ülkeler teknoloji eğitimini tanımlamak amacıyla farklı terimler kullansalar da ortak olan genel amaç toplumda teknolojinin ve bilimin rolünün ve gerekliliği ile teknoloji ve çevre arasındaki dengenin anlaşılması, planlama yapma ve değerlendirme   gibi   becerilerin   geliştirilmesi,   sosyal   ahlaki   etik   açılardan düşünme, yenilikçilik, farkındalık, çok yönlülük, girişimcilik ile teknoloji üreten bireyler yetiştirmektir (Rasinen, 2003). Bu amaçla ülkeler teknoloji eğitimine ilköğretim tüm sınıflarında ve ortaöğretime yer verme eğilimi içinde oluğu görülmektedir.

 

CEVAP VER